Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων

Κάνουμε αποκομιδή μπαζών από Δήμους. Επίσης ενοικιάζουμε κάδους συγκέντρωσης των μπαζών.